Följ KvinnSam i sociala medier:
facebooklogo

KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning och universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet

Verksamheten består i att bevaka och förteckna litteratur om genusfrågor, samla, ordna och förteckna kvinnohistoriskt arkivmaterial samt ge referensservice.

I KvinnSams arkiv finns handskrifter och annat källmaterial med tyngdpunkten på 1900-talets första hälft, från rösträttskampen och tiden därefter. Samlingen innehåller arkiv med brev, bilder, dagböcker, manuskript etc. samlade av och om enskilda kvinnor, som Elin Wägner, Emilia Fogelklou, Barbro Alving och Sonja Åkesson. Förutom de enskilda arkiven innehåller samlingen även arkiv från svenska kvinnoföreningar. Här finns protokoll, korrespondens och verksamhetsberättelser från bland andra Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Kvinnliga akademikers förening, Föreningen för uppmuntrande av öm och sedlig modersvård och Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb.

Materialet är sökbart i Alvin och delar av det är digitaliserat. På vår hemsida ub.gu.se/kvinn finns våra kvinnohistoriska portaler med texter skrivna av genusforskare, vilka har sin utgångspunkt i arkivmaterialet. Här finns också ett tiotal äldre kvinnotidskrifter som digitaliserats i sin helhet.

Förutom att tillhandahålla ett bibliotek, Nordens största databas inom kvinno-, mans-, och genusforskning (KVINNSAM) och en unik samling av 600 meter kvinnohistoriskt arkivmaterial har KvinnSam även expertkompetens inom att söka och använda genusforskning och kvinnohistoria. Kontakta gärna våra kunniga universitetsbibliotekarier och arkivarier på ub.gu.se/kvinn eller besök oss på Humanistiska biblioteket i Göteborg.